Bộ sàng thí nghiệm đất tiêu chuẩn

Liên hệ

  1. Bộ sàng thí nghiệm đất tiêu chuẩn do Trung Quốc sản xuất được ứng dụng để xác định thành phần hạt của đất trong phòng thí nghiệm, có hai loại lớn nhỏ là loại đường kính D200mm và dường kính D300mm.

Bộ sàng đất tiêu chuẩn:

Sàng cỡ 10mm

Sàng cỡ 5mm

Sàng cỡ 2mm

Sàng cỡ 1mm

Sàng cỡ 0,5mm

Sàng cỡ 0,25mm

Sàng cỡ 0,1mm
Bộ sàng đất tiêu chuẩn TCVN 4198:2014 

Sàng cỡ: 100mm

Sàng cỡ: 80mm

Sàng cỡ: 60mm

Sàng cỡ: 40mm

Sàng cỡ: 20mm

Sàng cỡ: 10mm

Sàng cỡ: 5mm

Sàng cỡ: 2mm

Sàng cỡ: 1mm

Sàng cỡ: 0,5mm

Sàng cỡ: 0,25mm

Sàng cỡ: 0,1mm

Đặc điểm nổi bật chưa được kích hoạt
Chức năng đánh giá chưa được kích hoạt