Bộ sàng tiêu chuẩn thí nghiệm

Liên hệ

Bộ sàng tiêu chuẩn dùng để làm thí nghiệm xác định thành phần hạt đường kính D200mm và D300mm các cỡ nhập khẩu từ Trung Quốc, hiện nay bộ sàng tiêu chuẩn được trang bị hầu hết cho các trung tâm kiểm định đo lường và các phòng thí nghiệm kiểm định chuyên ngành xây dựng Las-xd.

Bộ sàng tiêu chuẩn đường kính D200mm

Bộ sàng tiêu chuẩn (thí nghiệm cát)

Sàng D200mm cỡ 10mm

Sàng D200mm cỡ 5mm

Sàng D200mm cỡ 2mm

Sàng D200mm cỡ 1,25mm

Sàng D200mm cỡ 0,63mm

Sàng D200mm cỡ 0,315mm

Sàng D200mm cỡ 0,140mm  

Bộ sàng tiêu chuẩn (thí nghiệm đất)

Sàng D200mm cỡ 10mm

Sàng D200mm cỡ 5mm

Sàng D200mm cỡ 2mm

Sàng D200mm cỡ 1mm

Sàng D200mm cỡ 0,5mm

Sàng D200mm cỡ 0,25mm

Sàng D200mm cỡ 0,1mm  

Bộ sàng tiêu chuẩn (thí nghiệm đá)

Sàng D200mm cỡ 75mm

Sàng D200mm cỡ 60mm

Sàng D200mm cỡ 50mm

Sàng D200mm cỡ 40mm

Sàng D200mm cỡ 30mm

Sàng D200mm cỡ 25mm

Sàng D200mm cỡ 20mm

Sàng D200mm cỡ 15mm

Sàng D200mm cỡ 10mm

Sàng D200mm cỡ 5mm

Sàng D200mm cỡ 3mm  

Bộ sàng tiêu chuẩn (thí nghiệm đá cấp phối)

Sàng D200mm cỡ 50mm

Sàng D200mm cỡ 37,5mm

Sàng D200mm cỡ 25mm

Sàng D200mm cỡ 19mm

Sàng D200mm cỡ 9,5mm

Sàng D200mm cỡ 4,75mm

Sàng D200mm cỡ 2,36mm

Sàng D200mm cỡ 0,425mm

Sàng D200mm cỡ 0,075mm  

Bộ sàng tiêu chuẩn (thí nghiệm cốt liệu bê tông nhựa)

Sàng D200mm cỡ 37,5mm

Sàng D200mm cỡ 25mm

Sàng D200mm cỡ 20mm

Sàng D200mm cỡ 19mm

Sàng D200mm cỡ 12,5mm

Sàng D200mm cỡ 9,5mm

Sàng D200mm cỡ 4,75mm

Sàng D200mm cỡ 2,36mm

Sàng D200mm cỡ 1,18mm

Sàng D200mm cỡ 0,6mm

Sàng D200mm cỡ 0,3mm

Sàng D200mm cỡ 0,15mm

Sàng D200mm cỡ 0,075 mm  

Bộ sàng tiêu chuẩn đường kính D300mm

Bộ sàng tiêu chuẩn (thí nghiệm cát)

Sàng D300mm cỡ 10mm

Sàng D300mm cỡ 5mm

Sàng D300mm cỡ 2mm

Sàng D300mm cỡ 1,25mm

Sàng D300mm cỡ 0,63mm

Sàng D300mm cỡ 0,315mm

Sàng D300mm cỡ 0,140mm  

Bộ sàng tiêu chuẩn (thí nghiệm đất)

Sàng D300mm cỡ 10mm

Sàng D300mm cỡ 5mm

Sàng D300mm cỡ 2mm

Sàng D300mm cỡ 1mm

Sàng D300mm cỡ 0,5mm

Sàng D300mm cỡ 0,25mm

Sàng D300mm cỡ 0,1mm  

Bộ sàng tiêu chuẩn (thí nghiệm đá)

Sàng D300mm cỡ 75mm

Sàng D300mm cỡ 60mm

Sàng D300mm cỡ 50mm

Sàng D300mm cỡ 40mm

Sàng D300mm cỡ 30mm

Sàng D300mm cỡ 25mm

Sàng D300mm cỡ 20mm

Sàng D300mm cỡ 15mm

Sàng D300mm cỡ 10mm

Sàng D300mm cỡ 5mm

Sàng D300mm cỡ 3mm  

Bộ sàng tiêu chuẩn (thí nghiệm đá cấp phối)

Sàng D300mm cỡ 50mm

Sàng D300mm cỡ 37,5mm

Sàng D300mm cỡ 25mm

Sàng D300mm cỡ 19mm

Sàng D300mm cỡ 9,5mm

Sàng D300mm cỡ 4,75mm

Sàng D300mm cỡ 2,36mm

Sàng D300mm cỡ 0,425mm

Sàng D300mm cỡ 0,075mm  

Bộ sàng tiêu chuẩn (thí nghiệm cốt liệu bê tông nhựa)

Sàng D300mm cỡ 37,5mm

Sàng D300mm cỡ 25mm

Sàng D300mm cỡ 20mm

Sàng D300mm cỡ 19mm

Sàng D300mm cỡ 12,5mm

Sàng D300mm cỡ 9,5mm

Sàng D300mm cỡ 4,75mm

Sàng D300mm cỡ 2,36mm

Sàng D300mm cỡ 1,18mm

Sàng D300mm cỡ 0,6mm

Sàng D300mm cỡ 0,3mm

Sàng D300mm cỡ 0,15mm

Sàng D300mm cỡ 0,075 mm 

Đặc điểm nổi bật chưa được kích hoạt
Chức năng đánh giá chưa được kích hoạt